Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Президію Гайворонської районної ради

 

І. Загальні положення

1. Порядок діяльності Президії Гайворонської районної ради (далі у тексті "Президія") визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Гайворонської районної ради, цим Положенням.

2. Положення про Президію визначає порядок скликання і проведення її засідань, прийняття її рішень.

3. Президія є дорадчим органом районної ради. Президія утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради для досягнення консенсусу та порозуміння між різними політичними силами депутатського корпусу та взаємодії між постійними комісіями районної ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

4. До складу Президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (у разі їх створення).

5. Роботу Президії організовує голова районної ради або у разі його відсутності - заступник голови районної ради. Засідання Президії скликаються головою районної ради в міру необхідності, але обов’язково перед пленарним засіданням сесії.  Засідання Президії  є повноважним, якщо у ньому бере  участь половина від її складу. Засідання Президії відкриває і веде голова  районної ради.

6. В засіданнях Президії можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, депутати обласної ради, народні депутати України, за запрошенням голови районної ради - представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій.

7. Положення про Президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

ІІ. Основні функції Президії

  1. Президія у зв'язку із скликанням і проведенням сесії:
  • погоджує перед пленарним засіданням сесії районної ради питання порядку денного та проекти рішень районної ради;
  • узгоджує,  у разі наявності різних пропозицій та рекомендацій від різних депутатських груп чи фракцій,  винесення на розгляд пленарного засідання сесії питань та редакцію відповідних проектів рішень районної ради;
  • взаємодіє з райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями;
  • координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп районної ради, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень.

2. Висновки та пропозиції, висловлені на засіданні Президії, враховуються при прийнятті рішень районної ради. На пленарному засіданні, в міру необхідності, головуючий озвучує рекомендації Президії з того чи іншого питання та пропонує шляхи усунення розбіжностей, якщо вони є.

ІІІ. Організація  роботи Президії

1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

2. Засідання Президії скликаються головою районної ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів Президії. У разі неможливості члена президії (голови постійної комісії, уповноваженого представника фракції, депутатської групи) взяти участь у засіданні Президії, у ньому бере участь заступник голови чи секретар постійної комісії, заступник уповноваженого представника фракції, депутатської групи чи депутат, делегований від фракції.

На засіданні Президії можуть бути присутніми працівники виконавчого апарату районної ради, представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, інші особи по запрошенню голови Президії.

3. Засідання Президії є правомочним за умови присутності на ньому більшості її членів.

4. Засідання Президії веде голова районної ради або, у разі його відсутності, заступник голови районної ради, а у разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій - член Президії, уповноважений на це Президією.

5. Питання для розгляду на засіданні Президії вносить голова районної ради. Члени Президії подають свої пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні Президії тих чи інших питань голові районної ради.

6. Членам Президії, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, іншим особам, запрошеним головою районної ради на засідання Президії, не пізніш як за один день до засідання повідомляється, які питання планується обговорити на засіданні, подаються необхідні матеріали.

7. Рішення Президії приймаються на її засіданні більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні. Головуючий на засіданні Президії підписує прийняті рішення та протокол засідання.

 

___________________________________________