Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

~

РЕГЛАМЕНТ 

Гайворонської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Гайворонська районна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міста району.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим регламентом ради відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

1.3. Загальний склад (кількість депутатів) ради визначається законом про місцеві вибори.

1.4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.5. Регламент Гайворонської районної ради (далі - Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії ради простим голосуванням. Зміни і доповнення до нього можуть прийматися на наступних пленарних засіданнях ради. 

1.6.  Робота ради та її діловодство здійснюється державною мовою.

1.7. Робота ради проводиться за перспективним (річним) планом, що затверджується радою. 

1.8. У надзвичайних випадках скликається позачергова сесія. У плані окремо планується розгляд регуляторних актів.

1.9. Формування плану роботи ради здійснюється виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, голови районної державної адміністрації, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів, територіальних підрозділів міністерств і відомств України, інших центральних органів виконавчої влади.

 

2. Відкритість, прозорість і гласність у діяльності ради


2.1. Пленарні засідання ради, засідання президії, постійних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України та даним Регламентом.

2.2. Гласність, прозорість і відкритість роботи ради, її органів та посадових осіб, реалізація права кожного на доступ до публічної інформації ради забезпечується:

 • публікацією звітів про сесії, засідань постійних та інших комісій ради, текстів доповідей у газеті районної ради та районної державної адміністрації “Гайворонські вісті ”;
 • розміщенням на веб-сайті ради відомостей про діяльність ради, її органів та посадових осіб;

2.3. Рада, її органи та посадові особи, депутати систематично інформують виборців про свою діяльність у засобах масової інформації. 

2.4. Редакції друкованих засобів масової інформації безкоштовно акредитують своїх журналістів на визначений строк або на строк повноважень ради.

Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, що розглянуті на пленарному засіданні, за виключенням тих, що заслуховуються в закритому режимі.

У разі перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов'язків його акредитація може бути припинена за рішенням органу, який його акредитував. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається редакції друкованого засобу масової інформації, до якого він належить.

 

3. Сесії ради


3.1. Загальні положення

3.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. 

Сесія є основною організаційною формою роботи ради, на якій вирішуються питання, віднесені до її повноважень. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові. Чергові сесії скликаються відповідно до плану роботи, в окремих випадках скликається позачергова сесія. 

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

3.1.2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.1.3. Пленарні засідання проводяться, як правило, у сесійній залі ради.

В окремих випадках, за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менш як третини депутатів, може проводитись виїзне пленарне засідання ради, у тому числі в іншому приміщенні. 

3.1.4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується виконанням у сесійному залі Державного Гімну України.

3.1.5. Засідання ради розпочинається, як правило, о 10.00 і закінчується не пізніше 15.00. Перша перерва тривалістю до 30 хвилин оголошується через дві   години,  наступні   -  через   кожні півтори години роботи, як правило, до 10 хвилин, або на час, який визначає рада.

3.1.6. Доступ до пленарних засідань та засідань постійних комісій ради. 

На пленарному засіданні ради та засіданні постійних комісій ради  за запрошенням голови ради або з власної ініціативи можуть бути присутніми народні депутати України, голови, секретарі та депутати інших місцевих рад. 

Також на пленарному засіданні сесії та постійних комісій ради можуть бути присутніми представники державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, жителі району в кількості, яка дозволяє вмістити всіх присутніх в залі. 

Виконавчий апарат ради здійснює попередній запис та визначає місця для даних осіб. Письмові заяви стосовно присутності подаються на ім'я голови ради не пізніш як за добу до дня засідання. Заява стосовно присутності також може бути подана в телефонному режимі до виконавчого апарату ради, але не пізніш як за добу до дня засідання.

Цим особам може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради або засіданні постійних комісій  ради в  розділі Різне за умови подання письмово заяви не пізніш як за добу до дня засідання. В ній вказується особа виступаючого, організація, яку він представляє та тема виступу. Час для виступу встановлюється головуючим на засіданні з таким розрахунком, щоб кожний бажаючий міг реалізувати це право у відведений час для розділу Різне.

3.1.7. Особи, запрошені на засідання ради або її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок проведення сесії. У випадку порушення цих вимог на прохання головуючого вони зобов’язані покинути приміщення, де проходить засідання ради, а у разі їх відмови – головуючий зобов’язаний оголосити перерву.

3.1.8. Порядок розміщення депутатів ради та інших осіб, присутніх у залі засідань, визначається виконавчим апаратом ради. Місця для депутатів ради в залі засідань відводяться окремо від місць, передбачених для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час пленарного засідання особи, які не є депутатами, не можуть знаходитись у місці розміщення депутатів, за винятком працівників виконавчого апарату ради та осіб, які супроводжують депутатів-інвалідів ради.

3.2. Порядок скликання сесії

3.2.1. Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.2.2. Сесія ради скликається заступником голови ради:

 • за дорученням голови ради;
 • якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених пунктом 3.2.3. Регламенту.

3.2.3. Сесія ради також повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У цьому випадку голові ради або його заступнику подається заява, що підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, або ж подання, підписане головою районної державної адміністрації, з поясненням причин скликання сесії, визначеною датою її проведення, орієнтовним переліком питань та відповідними проектами рішень.

3.2.4. У разі, якщо голова ради чи його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 3.2.3 Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради. Виконавчий апарат ради сприяє підготовці та проведенню сесії ради.

3.2.5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії шляхом повідомлення у ЗМІ, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3.3. Перша сесія

3.3.1. Виконавчий апарат ради не пізніш як через 10 днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламенту, надсилає депутатам:

 • Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 • Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
 • Регламент Гайворонської районної ради;
 • положення про постійні комісії районної ради;
 • довідкові матеріали про обраних депутатів районної ради.

Депутату ради пропонується надіслати свої пропозиції щодо переліку постійних комісій та побажання працювати в складі тієї чи іншої постійної комісії ради.

3.3.2. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що вносяться на розгляд першої сесії, голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності - заступник голови, організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів ради, за пропозицією політичних партій, від яких депутати обрані до складу ради.

Формування підготовчої депутатської групи забезпечує виконавчий апарат ради шляхом проведення загальних зборів новообраних депутатів, на яких приймається рішення про кількісний та персональний склад підготовчої групи.

Перше засідання підготовчої депутатської групи після офіційного оголошення про обрання депутатів ради скликає голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності - заступник голови ради.

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи і здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових комісій. Підготовча депутатська група припиняє діяльність після звіту про свою роботу.

3.3.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова районної виборчої комісії на підставі рішення районної виборчої комісії про скликання першої сесії ради не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламенту. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. 

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.  
Виконавчий апарат ради забезпечує реєстрацію депутатів, які прибули на сесію, їх розміщення у сесійному залі.

3.3.4. На першій сесії ради депутатам для затвердження пропонується такий порядок денний:
1.Звіт підготовчої депутатської групи (запитання доповідачу і відповіді на них).
2. Про обрання тимчасової президії.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Звернення голови районної державної адміністрації щодо взаємодії органів державної влади з представницькими органами місцевого самоврядування .
5. Обрання голови ради.
6. Обрання заступника голови ради.
7. Утворення постійних комісій ради.
8. Обрання постійних комісій ради.

Також до порядку денного сесії можуть бути включені інші питання. Після прийняття рішення щодо обрання постійних комісій ради голова ради, в разі необхідності, оголошує перерву для проведення організаційних засідань постійних комісій ради.

3.3.5. Для організації голосування і визначення його результатів на строк повноваження ради обирається лічильна комісія. 
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів під час відкритого та закритого голосування, за дорученням ради визначає присутність депутатів на засіданні.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням у кількості 5 осіб від політичних партій за пропозицією обраних від політичних партій депутатів ради або фракцій.

Лічильна комісія обирає голову, заступника та секретаря. Засідання комісії проводиться гласно і відкрито.
У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, з кандидатур яких проводиться голосування.

3.3.6. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань ради. 

3.4. Формування порядку денного сесії 

3.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами, фракціями, головою районної державної адміністрації, головою районної ради. 

3.4.2. Питання на розгляд ради вносяться за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів. Питання не може бути внесене на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються суб’єкту внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів.

Інформаційно-довідкові матеріали до проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити:

 • подання відповідних органів або осіб, які вносять проект рішення;
 • пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення, документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття;
 • пропозиції щодо запрошення до участі в роботі сесії посадових осіб, представників громадських організацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності;
 • для регуляторних актів – аналіз їх регуляторного впливу.

Разом з паперовими примірниками матеріалів, що вносяться на розгляд сесії, подаються, як правило, і їх копії на магнітних, оптичних носіях, flesh- накопичувачах або засобами електронного зв'язку у загальновживаних форматах (*.rtf, *.doc, *.xls).

В окремих випадках питання, вирішення яких належить до повноважень ради, до порядку денного сесії можуть бути включені безпосередньо на пленарному засіданні ради за умови подання матеріалів відповідно до абзацу другого даного підпункту Регламенту. 

3.4.3. Усі матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, повинні бути подані голові ради не пізніш як за два тижні до дня пленарного засідання ради, якщо головою не визначений інший термін. 

У випадках, передбачених пунктом 3.4.2. Регламенту, матеріали передаються голові ради на пленарному засіданні ради.

3.4.4. Матеріали стосовно питань порядку денного сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки для обговорення не пізніш як за три дні до початку роботи сесії.

У випадках, якщо матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, надаються депутатам у день проведення сесії.

3.4.5. Проекти рішень із зазначенням суб'єктів подання підлягають попередньому розгляду в постійних комісіях ради або, за домовленістю чи дорученням голови ради або Президії, у кількох постійних комісіях ради чи на засіданні Президії районної ради.

3.4.6. Порядок підготовки, подання та оформлення документів на розгляд ради затверджується розпорядженням голови ради.

3.5. Порядок підготовки та внесення проектів рішень

3.5.1. Проекти рішень, що підлягають виконанню управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (територіальними підрозділами), до їх внесення у перелік питань на розгляд ради підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби - з іншими заінтересованими органами та організаціями, у порядку, передбаченому даним підрозділом Регламенту та у відповідності до чинного законодавства. 

3.5.2. Проекти рішень, що вносяться головою районної державної адміністрації, готуються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (територіальними підрозділами).

3.5.3. Погоджений проект рішення візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій, а у разі їх відсутності - особами, які здійснюють їх повноваження.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.

3.5.4.Проект рішення подається разом з довідкою про погодження проекту, складеною згідно з додатком 1 до цього Регламенту, в якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

 • погодили проект;
 • висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником; 
 • висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

3.5.5. Пояснювальна записка до проекту рішення складається згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

3.5.6. Якщо рішення, що готується, вимагає внесення змін або доповнень до інших рішень, то дані зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим документом одночасно з проектом рішення.

3.5.7. За наявності розбіжностей стосовно проекту рішення, розбіжності, висновки та рекомендації постійних комісій ради ставляться на голосування після їх обговорення на пленарному засіданні ради з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

3.5.8. Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення. 

3.5.9. Внесений проект рішення реєструється та доповідається голові ради або його заступнику, за дорученням якого виконавчим апаратом ради проводиться опрацювання проекту рішення.

3.5.10. У разі, якщо проект рішення внесено до ради з порушенням зазначених у цьому Регламенті вимог, голова ради або його заступник за висновком відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату ради повертає суб’єкту подання його проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, за підписом голови ради або його заступника.

У разі, якщо проект рішення ради не відповідає нормам чинного законодавства, голова ради за висновком спеціаліста, який здійснює юридичне забезпечення виконавчого апарату ради, у триденний термін повертає суб'єкту подання його проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, за підписом голови ради або його заступника.

3.5.11. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті ради не повинна перевищувати трьох робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжено головою ради або заступником голови ради на підставі обґрунтування керуючого справами виконавчого апарату ради).

3.5.12. Якщо під час опрацювання проекту рішення в постійних комісіях ради виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається головою ради за висновком профільної постійної комісії ради для доопрацювання суб'єкту подання. 

3.5.13. Проходження проекту рішення візується працівниками виконавчого апарату ради, які здійснювали його опрацювання, в аркуші проходження документа і передається на розгляд відповідних постійних комісій ради.

3.5.14. На засіданнях Президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

 • проектів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках -  уповноважені ними особи;
 • проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
 • проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

3.5.15. Прийняті і підписані головою ради рішення реєструються в установленому порядку і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком у листі розсилки.

3.6. Порядок підготовки та внесення проектів регуляторних актів

3.6.1. Рада здійснює свої повноваження стосовно державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності через постійну комісію ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва (далі - відповідальна комісія).

3.6.2. Рада у рамках підготовки та затвердження перспективного плану роботи, затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3.6.3. Дотримання вимог законодавства з підготовки регуляторних актів до внесення на розгляд ради покладається на розробників проектів.

3.6.4. Кожен проект регуляторного акта подається до відповідальної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У разі спірного питання щодо відповідності проекту регуляторного акта, відповідальна постійна комісія може звернутися до спеціально уповноваженого органу, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері господарської діяльності, для надання роз'яснення.

3.6.5. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Для підготовки експертного висновку відповідальна постійна комісія може залучати підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Експертний висновок підписується всіма фахівцями, залученими до його підготовки. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати один місяць.

3.6.6. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 і 8 Закону.

3.6.7. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 і 8 Закону.

3.6.8. Звіт про відстеження результативності дії регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня опублікування цього звіту, подається розробником до відповідальної постійної комісії ради.

3.7. Реєстрація депутатів та відкриття сесії

3.7.1. Попередня поіменна реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, проводиться виконавчим апаратом ради перед початком пленарного засідання. 

Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання біля столів реєстрації.
Дані письмової реєстрації є підставою:

 • для офіційного визнання присутності депутат на пленарному засіданні;
 • для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання ради. 

3.7.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі пленарного засідання ради, він попередньо повідомляє про це голову ради або його заступника.

3.7.3. Сесію ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому пунктом 3.2.4 Регламенту сесію відкриває і веде за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

3.8. Пленарне засідання ради

3.8.1. До робочої президії пленарного засідання ради, крім голови ради та його заступника, входить голова районної державної адміністрації або, у випадку його відсутності, заступник голови районної державної адміністрації, який виконує обов'язки голови районної державної адміністрації.

3.8.2. За ініціативою голови ради, голови постійної комісії ради, депутата може проводитись реєстрація присутніх депутатів перед початком кожного засідання або перед початком процедури голосування. 

3.8.3. За наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. 
Голова ради або особа, яка головує на сесії, оголошує перелік питань, що вносяться на розгляд ради.

3.8.4. Порядок денний пленарного засідання ради після обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування більшістю депутатів від загального складу ради. Внесений на розгляд ради перелік питань, по яких не висловлено застережень, голосується за включення до порядку денного списком. Питання, до яких надійшли заперечення від депутатів, постійних комісій, Президії ради, після обговорення вносяться для голосування за включення до порядку денного кожне окремо.

Після затвердження порядку денного в цілому головуючим визначається черговість розгляду питань.

3.8.5. Відповідно до затвердженого порядку денного пленарного засідання ради заслуховується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація.

Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання проголошуються після надання депутату слова головуючим, письмові - подаються головуючому і, на його розсуд, оголошуються або передаються доповідачу.

3.8.6. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою.
Як правило, для доповіді надається до 15 хв., співдоповіді - до 5 хв., інформації - до 5 хв., виступу - до 3 хв.
За хвилину до закінчення часу головуючий повідомляє про це виступаючого.

У разі необхідності після закінчення часу виступу головуючий на прохання виступаючого може дати дозвіл на додатковий час або поставити на голосування питання про продовження часу виступу.

3.8.7. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення.

Обговорення може не проводитись, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3) виступи по одному представнику від постійних комісій ради;
4)виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи, фракції;
5) виступи депутатів;
6) виступи запрошених і присутніх осіб з правом дорадчого голосу;
7) уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій стосовно обговорюваного питання, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

Відповідно до цього переліку головуючий на засіданні надає слово для виступу згідно з поданими заявами. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення або якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, головуючий оголошує про припинення обговорення. Після припинення обговорення питання ставиться на голосування.

Обговорення депутатського запиту проводиться, якщо на цьому наполягає 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів.
Обговорення може бути припинене за пропозицією головуючого або депутата ради, якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

Для обговорення питання відводиться не більше 30 хвилин.

Депутати, які брали участь в обговоренні питань, що розглядалися на пленарному засіданні, а також доповідачі та співдоповідачі можуть до закінчення пленарного засідання передавати головуючому на пленарному засіданні тексти своїх виступів, доповідей, співдоповідей з питань, що розглядалися на пленарному засіданні, у тому числі в питанні "Різне", для включення їх до протоколу сесії. Виступи, доповіді, співдоповіді заносяться до протоколу мовою, якою вони виголошені, подані. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його зачитуванні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу.

3.8.8. Після обговорення проект рішення, до якого не надійшло змін та доповнень, приймається в цілому або відхиляється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3.8.9. Після обговорення проекту рішення, до якого надійшли зміни та доповнення, приймається за основу або відхиляється більшістю голосів від загального складу ради.

Зміни та доповнення, що надійшли до проекту рішення під час його обговорення, ставляться на голосування кожна окремо.
Пропозиції запрошених і осіб з правом дорадчого голосу щодо змін та доповнень до проектів рішень ставляться на голосування у разі підтримки більшістю депутатів присутніх у залі.

У разі, якщо жоден з депутатів не наполягає на голосуванні кожної пропозиції чи доповненні окремо, запропоновані пропозиції голосуються разом.

3.8.10. Під час пленарного засідання головуючий:

 • відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • організовує розгляд питань;
 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх  виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики (стаття 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад").

Головуючий може звернутись до виступаючого з проханням щодо внесення уточнень висловлених ним пропозицій.
Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

3.8.11. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

3.8.12. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3.8.13. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації. 

3.8.14. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. 

3.8.15. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Завантажити повну версію
РЕГЛАМЕНТУ Гайворонської районної ради