Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії  Гайворонської районної ради

Це Положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Гайворонської районної ради сьомого скликання, розроблене та діє разом із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Регламенту Гайворонської районної ради.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Постійні комісії районної ради (далі - комісії) є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

1.2. Повноваження комісій, порядок їх утворення, ліквідації або реорганізації визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Гайворонської районної ради (далі - районної ради) та цим Положенням.

1.3. Перелік комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості проблем господарського і соціально-культурного будівництва.

1.4. Комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.

1.5. Комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення для вирішення питань.

1.6. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій районної ради

2.1. Комісії районної ради утворюються на першій сесії з числа депутатів на строк її повноважень. Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад кожної комісії визначається районною радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу комісій вносяться головою районної ради з врахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.2. Комісії обираються районною радою за поданням голови районної ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Заступник голови комісії і секретар обираються на першому (організаційному) засіданні відповідної комісії.

2.3.До складу постійних комісій районної ради не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 

Розділ 3. Перелік комісій

3.1. У складі районної ради утворюються та діють такі постійні комісії:

 • постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва;
 • постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення та учасників антитерористичної операції на сході України;
 • постійна комісія районної ради з питань земельних ресурсів, агропромислового комплексу, екології та охорони навколишнього середовища;
 • постійна комісія районної ради з питань регламенту, прав людини, законності, діяльності правоохоронних органів, гласності, взаємодії з громадськими формуваннями.

Районна рада може відповідно до норм, встановлених Регламентом районної ради, реорганізовувати, об'єднувати, або ліквідовувати постійні комісії.

3.2. Комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням працівників органів місцевого самоврядування, державної влади, спеціалістів та представників громадськості, за їх згодою та за погодженням з їх керівниками.

Розділ 4. Організація роботи комісії

4.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

4.2. Голова комісії:

4.2.1. Обирається районною радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу районної ради за пропозицією голови районної ради.

4.2.2. Скликає, головує на засіданні, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

4.2.3. Організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

4.2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

4.2.5. Голова комісії також здійснює наступні функції:

 • представляє комісію в Президії районної ради;
 • проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;
 • організує поточну роботу комісії за профілем її діяльності.

4.2.6. За дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях районної ради.

4.3. Заступник голови комісії:

4.3.1. Обирається із членів комісії на її першому (організаційному) засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

4.3.2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

4.3.3. Здійснює контроль особисто та разом з секретарем комісії за виконанням планів роботи комісії, висновків і рекомендацій з питань, що розглянуті на засіданнях комісії, рішень районної ради з питань, які належать до відання комісії, та доповідає голові комісії з цього приводу.

4.3.4. Складає проекти планів робити комісії з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії.

4.4. Секретар комісії:

4.4.1. Обирається із членів Комісії на її першому (організаційному) засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

4.4.2. В разі відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

4.4.3. Погоджує проекти порядків денних, проекти рішень, рекомендації та висновки комісії.

4.4.4. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії. Секретар комісії відповідає за забезпечення членів комісії і запрошених матеріалами, підготовленими для розгляду на засіданні комісії.

Розділ 5. Засідання комісії

5.1.Засідання комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії в міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв'язку з проведенням позачергової сесії районної ради, надзвичайної ситуації інше.

5.2.Засідання комісії може бути скликане головою районної ради.

5.3. Апарат районної ради зобов'язаний повідомити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання.

5.4. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії. Інші депутати районної ради - не члени комісії, можуть брати участь у засіданні комісії з правом дорадчого голосу.

5.5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності - заступник голови чи секретар комісії.

5.6. На засіданнях комісії ведеться протокол засідання. Ведення протоколу засідання покладається на виконавчий апарат районної ради.

5.7. Засідання комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли проводиться закрите засідання комісії.

Для здійснення звукозапису чи відеозйомки на засіданні комісії потрібна згода комісії, яка надається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, за виключенням випадків, коли звукозапис та/або відеозйомка проводиться уповноваженими на те працівниками виконавчого апарату районної ради або акредитованими при районній раді ЗМІ. Надання або ненадання такої згоди заноситься до протоколу засідання комісії.

5.8. Про проведення закритого обговорення питань порядку денного засідання комісія приймає відповідне окреме рішення, яке заноситься до протоколу засідання з обґрунтуванням необхідності обговорення того чи іншого питання/питань на закритому засіданні. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми голова та/або заступник голови районної ради, інші депутати районної ради, а також спеціально запрошені на засідання особи.

5.9. За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії заносяться в протокол, який підписується головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Зазначені висновки і рекомендації Комісії надсилаються посадовим особам або уповноваженим представникам органів, підприємств, установ і організацій, громадянам, які брали участь у засіданні комісії з відповідних питань.

5.10. Питання, які належать до відання кількох комісій можуть за дорученням голови районної ради чи заступника голови районної ради, а також за ініціативою комісій, розглядатися комісіями спільно. Головуючим визначається один з голів комісій, що беруть участь у спільному засіданні, а секретарем - один із секретарів комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

Визначення головуючого на спільному засіданні комісій і секретаря спільного засідання відбувається шляхом голосування і приймається, якщо за них проголосувало більшість від присутніх членів обох комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

При проведенні спільних засідань кількох комісій висновки і рекомендації приймаються, а рішення на такому засіданні вважається ухваленим, якщо за них проголосувало більшість від присутніх членів комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

Протокол, висновки і рекомендації, прийняті комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

5.11. З метою вивчення питань безпосередньо на місцях, комісії можуть проводити виїзні засідання. В разі проведення виїзного засідання комісії за власною ініціативою, голова комісії не пізніше як за три робочих дні письмово повідомляють про це голову районної ради або заступника голови районної ради з метою вирішення питань організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення такого засідання.

5.12. Керівники підприємств, установ і організацій, які запрошені на засідання комісії, зобов'язані прибути на засідання особисто або направити свого заступника із матеріалами та відомостями з питань, з яких їх запрошено.

Розділ 6. План роботи комісій

6.1. Комісії проводять свою роботу відповідно до планів роботи, прийнятих комісіями на їх засіданнях та погоджених з головою районної ради, а за його відсутності, - заступником голови районної ради. План роботи комісій повинен відповідати головним напрямкам діяльності районної ради, визначеними в плані роботи районної ради на відповідний рік.

6.2. Комісія вивчає питання, внесені до плану роботи комісії, а також позапланові питання, які можуть бути включені до порядку денного засідання комісії за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів районної ради.

6.3. План роботи Комісії складається на один рік та містить перелік основних питань та заходів для розгляду на засіданнях комісії протягом планового періоду.

Розділ 7. Порядок денний засідання постійної комісії

7.1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії районної ради, плану роботи комісії та пропозицій голови районної ради, виконавчого апарату, членів комісії.

7.2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до її компетенції або зняти з розгляду будь-яке питання попередньо включене до проекту порядку денного.

7.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Розділ 8. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

8.1. Рішення постійної комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

8.2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків і рекомендацій.

8.3. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності заступником голови та секретарем комісії.

8.4. Висновок комісії - це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до компетенції районної ради та вивчалося комісією, і ґрунтується на узагальненні всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків і рекомендацій спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін і осіб.

Висновок комісії враховується при ухваленні інших рішень комісії або при ухваленні рішень районної ради, після його повідомлення при розгляді відповідних питань порядку денного пленарного засідання районної ради.

8.5. Рекомендації комісії - це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до компетенції районної ради і було розглянуте на засіданні комісії.

Рекомендації повинні містити обґрунтування (констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні висновки та інші рекомендації, рішення районної ради, норми чинного законодавства). У рекомендаціях повинні міститися конкретні пропозиції щодо виконання тих чи інших дій, вжиття відповідних заходів і термін їх впровадження та звітування про результати розгляду.

Рекомендації комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, які розглядають їх в обов'язковому порядку і у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи.

Розділ 9. Протокол засідання комісії

9.1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник виконавчого апарату районної ради та погоджує секретар комісії.

9.2. В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

9.3. До протоколу у вигляді додатків можуть додаватися: доповіді, виступи, ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

9.4. Оформляється протокол не пізніше двох робочих днів після проведення засідання, готується секретарем та відповідальним працівником виконавчого апарату районної ради і надається на підпис голові постійної комісії.

9.5. Примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах постійних комісій районної ради.

Розділ 10. Забезпечення роботи комісій

10.1. Апарат районної ради для проведення засідань забезпечує комісію необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

10.2. За заявкою голови комісії апарат районної ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для надання консультативної допомоги чи вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Розділ 11. Права постійних комісій

11.1. Для реалізації своїх повноважень комісії мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі в межах коштів виділених на роботу комісії необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників районної ради та райдержадміністрації, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території районної ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії районної ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії районної ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат районного бюджету;

7) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших місцевих рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, "круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

11.2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб виконавчий апарат районної ради за дорученням голови постійної комісії або голови районної ради не пізніше як за один робочий день до дати засідання в телефонному режимі або листом направляє посадовій особі запрошення на засідання комісії. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

11.3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.

11.4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважної причин запрошеної посадової особи вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

11.5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи, може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену (або перенести засідання комісії на інший день).

11.6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Розділ 12. Загальні повноваження постійних комісій ради

12.1. Основними функціями постійної комісії з питань регламенту, прав людини, законності, діяльності правоохоронних органів, гласності, взаємодії з громадськими формуваннями є:

 • підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників, заслуховування звітів про їх діяльність;
 • попередній розгляд рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до них та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • підготовка та попередній розгляд рішень про звернення до суду з питань визначення незаконними акти місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної та місцевих рад;
 • підготовка за дорученням районної ради або її голови рекомендацій з питань, пов'язаних з діяльністю районної ради, додержанням норм депутатської етики, виконанням депутатами рішень районної ради та її органів;
 • підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень голови районної ради, заступника голови районної ради, депутата районної ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;
 • взяття участі в організаційних заходах спільно з представниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організацій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини, забезпечення громадського порядку;
 • ініціювання та здійснення розгляду звітів правоохоронних органів щодо питань дотримання законності на відповідній території.

Також комісія готує висновки та/або рекомендації з наступних питань: 

 • підготовка Положення про Президію районної ради;
 • підготовка Регламенту районної ради, та контроль за його дотриманням;
 • підготовка Положення про постійні комісії районної ради;
 • перейменування населених пунктів, району, області, власних назв об'єктів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міста, використання символіки району;
 • об'єднань та співробітництва територіальних громад, реформи адміністративно-територіального устрою;
 • пропозицій до проектів актів чинного законодавства, що надходять на розгляд районної ради чи ініціюються депутатами районної ради;
 • звітування постійних комісій, керівників органів, які районна рада утворює, обирає та призначає;
 • розгляд запитів депутатів з питань що стосуються питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією, підготовка проектів рішень по них;
 • за окремим дорученням голови ради розглядаються пропозиції щодо кандидатур, що подаються для нагородження Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади;
 • затвердження цільових програм з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією, заслуховування звітів про їх виконання;
 • заслуховування інформації прокурорів та керівників інших правоохоронних органів про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, підготовка проектів рішень з цих питань;
 • участь (в разі залучення компетентних органів) в розробці районних заходів протидії корупції та контролю за додержання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, розташованих на території району, антикорупційного законодавства в межах, передбачених законодавством;
 • розгляд звернень прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів, рішень судів стосовно невідповідності рішень ради нормам чинного законодавства, підготовка проектів рішень за наслідками розгляду;
 • здійснення контролю щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами районної ради, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
 • здійснення зовнішнього контролю за рішенням районної ради, прийнятим на пленарному засіданні сесії, в таких формах:

1) перевірка змісту рішень чи проектів рішень (додатковий аналіз, дослідження), що приймаються або розробляються з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) підготовка та прийняття рішень у присутності голови постійної комісії районної ради з питань прав людини, законності та правопорядку, гласності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів;

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

- розгляд звернень громадян, участь у перевірці фактів порушення чинного законодавства щодо забезпечення прав людини, свободи совісті, гласності;

- аналіз стану злочинності в межах відповідної території, порушення законодавства про боротьбу із злочинністю.

Комісія вирішує інші питання регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією, які відносяться до компетенції районної ради згідно з законодавством України та відповідають профілю комісії.

Комісія здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, контроль за якими покладено на комісію.

12.2. Основними функціями постійної комісії з питань земельних ресурсів, агропромислового комплексу, екології та охорони навколишнього середовища є:

 • підготовка питань, що пов'язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції сільгоспвиробниками району;
 • вивчення і підготовка пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;
 • підготовка пропозицій щодо вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних і майнових відносин за участю керівників відповідних господарств в інтересах сільгоспвиробників району;
 • попередній розгляд відповідних розділів проектів соціально-економічного розвитку, бюджету району, підготовка висновків по них та пропозицій, передача їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва;
 • підготовка та попередній розгляд питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу юридичним та фізичним особам;
 • розгляд пропозицій з питання охорони навколишнього середовища, виконання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;
 • попередній розгляд інвестиційних програм потенційних орендаторів земельних ділянок - земель запасу, резерву та земельних часток (паїв);
 • вивчення і підготовка пропозицій щодо стану забруднення атмосфери, водних басейнів, радіоактивного фону до місцевих органів влади;
 • попередній розгляд проектів програми з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів;
 • участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 • підготовка пропозицій по організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • підготовка рішень на розгляд сесії з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством.
 • підготовка рішень та звернень районної ради до місцевих та центральних органів виконавчої і законодавчої влади в інтересах сільгоспвиробників Гайворонського району;
 • надання висновків та рекомендацій до проектів рішень районної ради стосовно затвердження нормативно-грошової оцінки земель, які передаються в оренду юридичним та фізичним особам за погодженням місцевих рад;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • попередній розгляд інших питань, віднесених чинним законодавством до повноважень районної ради згідно з профілем діяльності комісії.

12.3. Основними функціями постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення та учасників антитерористичної операції на Сході України є:

 • попередній розгляд проектів програм з питань культури, освіти, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків по них і подання їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного та соціального розвитку, торгівлі , промисловості та будівництва;
 • вивчення та підготовка на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, в т. ч. учасників антитерористичної операції на сході України;
 • підготовка пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, спорту, освіти, охорони здоров'я;
 • підготовка і попередній розгляд питань, пов'язаних з молодіжними проблемами, які виносяться на розгляд районної ради або її президії;
 • підготовка пропозицій щодо поліпшення стану освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, в т. ч. учасників антитерористичної операції на сході України;
 • розробка проектів рішень ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію.

12.4. Основними функціями постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва є:

 • попередній розгляд проекту рішення про районний бюджет, звіту про виконання бюджету та підготовка відповідних висновків та рекомендацій;
 • підготовка головою постійної комісії співдоповіді до проекту рішення про районний бюджет та виступ на пленарному засіданні сесії районної ради;
 • попереднє погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами місцевих рад;
 • подання районній раді пропозицій, висновків та рекомендацій щодо рішень з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міста району;
 • робота по виявленню додаткових надходжень до бюджету, збільшенню дохідної частини бюджету, економного витрачання бюджетних коштів;
 • участь у проведенні експертизи регіональних програм;
 • підготовка інших питань бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку, які виносяться на розгляд районної ради;
 • надання права фінансовому управлінню у виключних випадках залучати для покриття тимчасових касових розривів позики комерційних банків в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • попереднє погодження змін до розподілу бюджетних асигнувань за обґрунтованим поданням головного розпорядника між кодами функціональної та економічної класифікації;
 • попередній розгляд програм соціально-економічного розвитку району та заслуховування звітів про їх виконання з питань, що належать до її компетенції;
 • вивчення та підготовка за дорученням ради або за власної ініціативи питань про стан та розвиток промисловості, транспорту, зв'язку, благоустрою, будівництва та комунального господарства;
 • вивчення та пропаганда позитивного досвіду роботи окремих підприємств для відновлення та нарощування обсягів виробництва, підвищення якості продукції;
 • попередній розгляд відповідно до законодавства Правил забудови і благоустрою населених пунктів району;
 • вивчення і пропаганда позитивного досвіду з питань благоустрою, розвитку населених пунктів та впровадження його в районі;
 • розгляд та підготовка пропозицій з питань розвитку житлово-комунального господарства та поліпшення роботи у цій галузі;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію.

 

_________________________________________