Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

.

За одну мить здоровий і повний сил працівник може стати інвалідом.

Адже від нещасного випадку на виробництві ніхто не застрахований.

Ризику на робочому місці піддаються люди не лише таких небезпечних професій, як шахтарі та будівельники, а й банальних.

Навіть офісні працівники можуть, послиз-нувшись, невдало впасти і отримати важку травму. Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, установах та організаціях України усіх форм власності щоденно травмуються понад 200 працівників, з них близько 30 стають інвалідами і 5-6 осіб одержують травми зі смертельними наслідками. 

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гине 400 осіб і 5 тис. травмуються, з них більше ніж 1 тис. жінок, приблизно 500 працівників стають інвалідами.

Співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, які є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08-0,12%. Це можна пояснити тим, що значна кількість виробничих травм не реєструється. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких статистичних даних у країнах світу.

Це зумовлено відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збирання даних і підготовки статистичної документації. Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, позаяк ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.
 

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов'язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу; 
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося; зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування  у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок відповідно до постанови КМУ від 30.11.2011р. №1232 “Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (крім  випадків передбачених п.37 Порядку) зобов'язаний:

 • протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок;
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства; органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
 • протягом доби утворити комісію у складі не менше  трьох осіб та організувати проведення розслідування.

(До складу комісії входять: керівник служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи.)

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:

 • обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
 • визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці; з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку; вивчити первинну медичну документацію, документацію охорони праці;  
 • визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;  
 • установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
 • скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;
 • Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину.


У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням із головним управлінням Держпраці (територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства ), на вул. Вавілових, 10.

У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування. У разі коли нещасний випадок визнаний  комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-5.

Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:

 • керівникові служби охорони праці або посадовій особі, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
 • потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок; головному управлінні Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
 • первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії. Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органові управління підприємства, а у разі його відсутності ― місцевій держадміністрації.


У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (крім випадків, передбачених п. 37 Порядку), розслідування організовує Фонд за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менше трьох осіб.  

Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, організовує головне управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менше трьох осіб.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті:

 • роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення: головному управлінні Держпраці  за місцезнаходженням підприємства;
 • органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;  
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства;  
 • органові управління підприємства; місцевій держадміністрації;
 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);
 • первинній організації профспілки а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;  
 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім  випадків передбачених п.39 Порядку) проводиться комісією зі спеціального розслідування нещасного випадку утвореною управлінням Держпраці за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку.   

Начальник Гайворонського відділення 
ВД ФССУ у Кіровоградській області А.М. Димарець